Hvor god er naturen i Holbæk Kommune? Ikke særlig god ifølge en analyse lavet af forskere fra DCE, Aarhus Universitet. Her opnår Holbæk Kommune kun en plads som nr. 78 ud af de 98 danske kommuner. “Analysen viser hvor meget de forskellige naturtyper fylder i de enkelte kommuner, og hvor god kvaliteten af dem er. Dette er opgjort som naturkapitalen, der altså fortæller noget om naturværdien i kommunerne.”

Vi skal arbejde for, at Holbæk Kommune kommer i top 10 på listen over naturkapital. Ud over, at en rigere natur vil kunne trække turister og nye borgere til, så vil nuværende borgere også blive beriget. Danmarks Naturfredningsforening foreslår følgende punkter, som kan være med til at styrke vores kommunes natur.

Sådan kan din kommune øge sin naturkapital
– selv eller ved samarbejde med jordejerne

1. Forbedre vilkårene for sårbare og truede arter og deres levesteder for at få en højere bioscore i biodiversitetskortet, som udgør grundlaget for naturkapitalindekset:
– Samle naturen i store sammenhængende, afvekslende naturområder – gerne med helårsgræsning og naturlig    dynamik som kysterosion, oversvømmelse, brand og nøglearter, som skaber forudsætninger for mange andre arter
– Genoprette naturlige vandforhold i kyster, skove og ådale
– Genoprette naturlige fysiske strukturer i vandløb, for eksempel slyngninger, plantevækst, sten og døde træer
– Udpege og beskytte værdifuld skov ved at henlægge det som urørt skov
– Genoprette naturlige skovstrukturer med lysninger, veterantræer og dødt ved
– Sikre beskyttelsen af gamle træer i skove og byer

2. Tage landbrugsjord ud af omdrift med henblik på omlægning til lysåben natur eller skov
3. Omlægge landbrugsjord fra intensiv drift til ekstensiv drift som for eksempel braklægning, flerårig græsning eller ekstensive, flerårige afgrøder
4. Sørge for, at kommunen har kortlagt sine enge, overdrev, heder, moser og andre beskyttede naturtyper, og dokumenteret tilstanden af de gode naturområder med en planteliste i Miljøportalen
5. Igangsætte en kortlægning af sårbare og truede arter indenfor alle artsgrupper med overførsel af data til Miljøportalen (alternativt DOF-basen, Danmarks Svampeatlas eller Fugle & Natur)

Kilde:

http://www.biodiversitet.nu/naturkapital

http://www.dn.dk/nyheder/hvor-god-er-naturen-i-din-kommune/

Share on Facebook